strona glowna  
 
 
   
   
 
Dobrać typ tarczy odpowiednio do ciętego materiału i parametrów maszyny (ilość obrotów/min., średnica wałka, moc).
Nie powiększać otworu mocującego tarczy.
Dokładnie i pewnie zamocować tarczę na maszynie zgodnie ze strzałkami kierunku obrotów. Przed montażem oczyścić wałek i dyski dociskające tarczę.
Dbać o należyty stan techniczny łożysk, wałka napędowego, dysków dociskowych i pierścieni redukcyjnych maszyny.
Cięcie rozpoczynać i kontynuować płynnie i powoli, nie naciskając na maszynę. Całkowicie wystarczający jest nacisk wynikający z ciężaru maszyny. Zbyt duży nacisk powoduje przyspieszone zużycie tarczy.
Ciąć tylko w linii prostej, nie przekrzywiać tarczy w stosunku do powierzchni cięcia, nie dopuszczać do zakleszczenia i do niekontrolowanego przemieszczania się materiału względem tarczy, pewnie zamocować cięty materiał.
Nie przekraczać dopuszczalnych prędkości i zalecanych głębokości cięcia. Głębsze cięcia wykonywać w kilku przejściach.

Średnica
tarczy
(mm)
Zalecana max.
głębokość cięcia
(mm)
Średnica
tarczy
(mm)
Zalecana max.
głębokość cięcia
(mm)
Średnica
tarczy
(mm)
Zalecana max.
głębokość cięcia
(mm)
110 15 200 35 400 70
115 20 230 40 450 80
125 20 250 40 500 90
150 25 300 50 600 90
180 30 350 60 900 90

Zabrania się szlifowania bocznymi powierzchniami segmentów diamentowych tarcz.
Podczas cięcia na sucho tarcza musi być okresowo, łagodnie wycofywana w szczelinie, aby mogła bez obciążenia nabrać odpowiednich obrotów i samoczynnie schłodzić się.
Stosowanie tarcz do materiałów trących znacznie zmniejsza ich trwałość.
Stosowanie tarcz uniwersalnych do cięcia materiałów trących może powodować ich szybsze zużycie, natomiast do cięcia materiałów twardych może prowadzić do ich "stępienia" i przegrzania.
Przy cięciu materiału właściwego dla danej tarczy następuje samoistne "ostrzenie" się segmentów. W przypadku "stępienia" się tarczy (objawy: silne iskrzenie) należy tarczę "naostrzyć" poprzez przecięcie krótkiego odcinka w ściernym materiale (np. w piaskowcu).
Tarcze przeznaczone do pracy na sucho mogą być chłodzone w sposób ciągły wodą. Niedopuszczalne jest okresowe, krótkotrwałe schładzanie tych tarcz wodą podczas lub zaraz po zakończeniu ich pracy.
Przy stosowaniu tarcz przeznaczonych wyłącznie do pracy na mokro niedopuszczalna jest ich praca na sucho.
Przy cięciu na mokro stosować równomierny, niezbyt silny nacisk przy możliwie stałym posuwie i równomiernym, obfitym schładzaniu wodą; używać wyłącznie maszyn z transformatorem bezpieczeństwa.
Nie dopuszczać do cięcia luźnego podłoża lub podłoża wykonanego z materiału o innych własnościach niż materiał cięty.
Niedopuszczalna jest praca tarczą uszkodzoną, z rysami na dysku stalowym, nierównomiernie zużytą, z wykruszonymi segmentami.
Pracować wyłącznie w kasku, okularach ochronnych i ubraniu ochronnym, przestrzegać przepisów BHP.
Stosować wyłącznie maszyny z zalecanymi przez ich producentów osłonami tarcz.
Przy cięciu na sucho używać masek przeciwpyłowych i odkurzaczy odpylających.
Podstawą reklamacji nie może być tempo zużywania się segmentów tnących tarczy wynikające z: zastosowania do innego niż wskazany dla niej rodzaj materiału, szczególnych własności danego rodzaju materiału, stosowania niezalecanej prędkości i głębokości cięcia, złego stanu technicznego maszyny, nieodpowiedniej techniki cięcia.
Aby jakakolwiek reklamacja mogła być rozpatrywana, reklamowana tarcza musi posiadać co najmniej 50% wysokości segmentu diamentowego (części roboczej).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się ze sprzedawcą.

 
 

Copyright IN CORPORE 2017 | projekt: ADF Studio